De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Merci Léon (Président de 1983 à 2001 )

In feite lag een weddingschap aan de basis van je opvolging van Dokter Georges VAN KEERBERGEN als voorzitter van de vereniging. Een ietwat gekke weddingschap toenertijd, maar je hebt de uitdaging aangenomen. Hoeveel herinneringen kunnen we niet oproepen de laatste 18 jaar?

Om te beginnen laat je een vereniging na, die uitstekend doet :20 jaar terug waren er 200 leden; thans heeft het ledental de kaap van 400 overschreden.. Je kan er fier op zijn! Hoeveel fantastische en bloeiende relaties heb je nïet gesmeed met buitenlandse zusterverenigingen? Frans Vlaanderen heeft onmiddellijk de “Grote Belg” naar waarde weten te schatten !

 Hoe talrijk waren de bestuursvergaderingen die je hebt voorgezeten? In hoeveel steekspelen heb je moeten optreden als scheidsrechter tussen Jacques CAMBIER en Pierre HALLET in de periode dat deze eminente figuren het tegen mekaar opnamen tïjdens de talrijke vergaderingen. Je hebt het gedaan met humor en tegelijk vastberadenheid. En toen de rust was weergekeerd keek Jacques CAMBIER veelbetekenend naar zïjn uurwerk om zich ervan te overtuigen dat het sluitingsuur van de zitting niet overschreden zou worden, Maar, geeft toe, je wachtte even goed heimelijk ongeduldig op dit moment om je filtersigaret, type “Light” te kunnen aansteken.

Hoeveel laatste eerbewijzen aan onze geliefde afgestorvenen werden bewezen in de vier uithoeken van ons land, en hoe was je telkens weer ongerust omtrent de levering van de bloemstukken? Tevens gaf je impuls aan een nieuwe uitdagïng: de vormgeving van een ruimte, gewïjd aan onze verenïging in het Luchtvaartmuseum! Een verheugend bilan Léon: de vereniging werd op de rails van de duurzaamheid gezet. Maar die rails hebben warempel een jeugdig aanzien!

En Thérèse die trouw aan je zijde stond tijdens alle gebeurtenissen die gedurende deze lange jaren het leven van de vereniging sierden. Ze maakte er een erezaak van deel te nemen aan alle maandelijkse vergaderingen en aan aIle plechtigheden. We weten allen dat ze de discrete, doch efficiënte raadgeefster was. Ze was Mevrouw de Voorzitter in de volle betekenis van het woord. Dank U, Thérèse.

Dank U, Léon om thans een waardevol erfgoed als de Vieilles Tiges van de Belgische Luchtvaart door te geven. “Mission Completed” Mijnheer de Voorzitter.