De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Statuten

 1. Benaming Maatschappelijke zetel
 2. Sociaal doel
 3. Leden
  1. Toetreding
  2. Ontslag Uitsluiting
 4. Algemene ledenvergadering
 5. Dagelijks bestuur en beheer
 6. Bijdrage
 7. Reglement van inwendige orde
 8. Ereperk der vliegeniers op de begraafplaats van Brussel
 9. Verscheidene schikkingen

Nieuwe statuten

De algemene statutaire ledenvergadering van 22 maart 2003 heeft de statuten gewijzigd die gepubliceerd waren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2000.

1. Benaming maatschappelijke zetel

Art. 1: De vereniging zonder winstoogmerk de “Vieilles Tiges” van de Belgische Luchtvaart, afgekort de “vzw VTB”, wordt geregeld door de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Ze heeft een onbeperkte duur.

Art. 2: De vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Montoyerstraat 1 te 1000 Brussel, hangt af van het gerechtelijke arrondissement Brussel. De maatschappelijke zetel kan door een beslissing van de beheerraad naar elke andere plaats worden overgebracht, die binnen de Brusselse agglomeratie ligt.

2. Sociaal doel

Art. 3: De vereniging heeft tot doel:

a. in eenzelfde toewijding vliegend personeel en voormalig vliegend personeel uit de burger- en militaire luchtvaart te verenigen en onder hen kameraadschappelijke banden te onderhouden;

b. de herinnering aan de pioniers en de voorgangers te bewaren en in ere te houden, en tevens aan personen die merkwaardige activiteiten hebben geleverd op het vlak van lucht- en ruimtevaart;

c. de zin voor luchtvaart te verbreiden.

Zij kan haar medewerking verlenen en haar belangstelling tonen voor elke activiteit die met haar doel strookt

3. Leden

Sectie 1: Toetreding

Art. 4: De vereniging bestaat uit:

a. leden pioniers-stichters;
b. “Vieilles Tiges”-leden;
c. “Actieve” leden;
d. aangesloten leden;
e. ereleden;
f. leden-schenkers.

Leden uit de categorieën “Vieille Tige” en “Actieve” vormen de effectieve leden van de vereniging. Zij alleen zijn stemgerechtigd tijdens de gewone en de buitengewone algemene ledenvergaderingen. De toetreding van een lid “Vieille Tige”, “Actief” en “aangesloten” wordt beslist door de beheerraad en op voorstel van twee peters, effectieve leden. De vereniging moet minstens vijftig leden tellen.

a. De benaming “lid pionier-stichter” heeft betrekking op de illustere pioniers die de vereniging hebben opgericht in 1937.

b. De benaming “Vieille Tige”-lid wordt toegekend aan vliegers wiens brevet dateert van meer dan dertig jaar. Deze toekenning houdt tevens in dat het aantal vlieguren dat sinds het brevet werd uitgevoerd, betekenisvol is.

c. De benaming “Actief” kan worden toegekend aan vliegers die minder dan dertig jaar gebrevetteerd zijn, maar die een actieve en aanzienlijke luchtvaartpraktijk van minstens twintig jaar rechtvaardigen.

d. De benaming “aangesloten lid” wordt toegekend aan de weduwen, voorouders of afstammelingen van een overleden effectief lid, indien zij dat wensen, evenals aan hen die geen luchtvaartbrevet bezitten maar voor de vereniging en de luchtvaart belangstelling tonen.

e. De titel van erelid kan enkel worden toegekend door de beheerraad aan elke Belgische en buitenlandse personaliteit die aan de vereniging of aan de luchtvaart diensten heeft bewezen, of die geprivilegieerde betrekkingen onderhoudt met de vereniging.

f. De titel “lid-schenker” wordt door de beheerraad toegekend aan fysische of morele personen die een aanzienlijke gift doen aan de vereniging.

Sectie 2. - Ontslag ­ Uitsluiting

Art. 5: De hoedanigheid van lid wordt verloren:

- door ontslag per brief aan de voorzitter van de beheerraad gericht;

- door beslissing van de algemene ledenvergadering indien het lid zijn bijdrage niet heeft betaald op 31 december en na twee herhaalde herinneringen.

Art. 6: Het ontslag en de uitsluiting van leden uit de vereniging gebeurt op de wijze die bepaald wordt door artikel 12 van de wet van 27 juni 1921, aangevuld door de wet van 2 mei 2002, en die de rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk, aan internationale verenigingen zonder winstoogmerk en aan stichtingen en door artikel 15 van onderhavige statuten.

Art. 7: Het ontslagnemend of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op het sociaal fonds en kunnen nooit aanspraak maken op de terugbetaling van de gestorte bijdragen. Zij kunnen noch een rekeningafschrift, noch een terugbetaling van rekeningen, noch het plaatsen van zegels, noch een inventaris eisen of verzoeken.

4. Algemene ledenvergadering

Art. 8: De algemene ledenvergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Zij worden met gelijk stemrecht opgeroepen voor alle statutaire en buitengewone ledenvergaderingen.

Art. 9: De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag van de vereniging. Zij bezit het gezag dat haar door de wet of door onderhavige statuten wordt toegekend. Behoren meer bepaald tot haar bevoegdheid:

a. de wijzigingen aan de statuten;

b. de benoeming en de herroeping van de beheerders;

c. de benoeming en de herroeping van rekeningcommissarissen;

d. de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen;

e. aan beheerders en commissarissen de vrijstelling toe te kennen voor de goede uitvoering van hun opdracht;

f. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

g. de uitsluiting van leden.

Art. 10: Er dient minstens één statutaire algemene leden vergadering per jaar te worden gehouden in de loop van het eerste semester. Een buitengewone ledenvergadering kan op elk ogenblik worden samengeroepen door beslissing van de beheerraad, of op vraag van minstens één vijfde van de leden van de algemene ledenvergadering. Elke vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats die in de oproeping staan vermeld. Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.

Art. 11: De statutaire algemene ledenvergadering wordt door de beheerraad minstens twee weken vóór de vergadering opgeroepen met een oproeping die wordt gepubliceerd in het driemaandelijks bulletin, waarvan alle leden bestemmeling zijn. Zij wordt eveneens opgeroepen door de beheerraad indien minstens één vijfde van de leden erom heeft gevraagd. De agenda wordt in de oproeping vermeld. Elk voorstel dat ondertekend is door een ledenaantal dat minstens gelijk is aan één twintigste, wordt op de agenda geplaatst. Behalve voor wat voorzien is door artikels 8, 12 en 20 van de wet, kan de vergadering geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

Art. 12 . De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de beheerraad.

Art. 13: Elk effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid dat een ondertekende en geschreven volmacht draagt. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht, ieder beschikt over één stem.

Art. 14: Behalve in het geval waar de wet of de onderhavige statuten voorzien in beperkende meerderheidsregels, zijn de beraadslagingen van de algemene ledenvergaderingen slechts geldig indien twee derden van de effectieve leden aanwezig en vertegenwoordigd zijn. Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt, doorslaggevend.

Art. 15: Beperkingen: de algemene ledenvergadering beslist slechts geldig indien volgende quorum worden bereikt:

a. wijziging aan de statuten en vrijwillige ontbinding van de vereniging: 4/5 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden;

b. uitsluiting van een lid: 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering worden opgeroepen maar die moet minstens twee weken na de eerste worden gehouden.

Art. 16: Elke wijziging aan de statuten moet binnen de maand na datum worden betekend bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of herroeping van een beheerder of commissaris.

Art. 17: De beslissingen van de algemene ledenvergadering worden geconsigneerd in een register der processen-verbaal, getekend door de voorzitter en een beheerder. Het register der processen-verbaal wordt bewaard in de maatschappelijke zetel. Elk lid met gerechtvaardigd belang kan uittreksel vragen die door de voorzitter van de beheerraad en een beheerder worden ondertekend.

5. Dagelijks bestuur en beheer

Art. 18: De woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw” dienen voor te komen op alle stukken, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten die uitgaan van de vereniging.

Art. 19: Elke beheerder die optreedt voor de vereniging en die in de briefwisseling de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW” vermeldt, kan persoonlijk verantwoordelijk worden verklaard voor het geheel of voor een deel van de verbintenissen die hij in naam van de vereniging heeft aangegaan.

Art. 20: De vereniging wordt beheerd en bestuurd door een beheerraad die uit minstens zes en maximum vijftien leden bestaat en die allen effectieve leden zijn.

Art. 21: De beheerders worden door de algemene ledenvergadering uit de effectieve leden gekozen voor drie jaar, bij meerderheid van geheven handen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden of, indien nodig, bij geheime stemming.

Art. 22: De beheerders oefenen hun gezag collegiaal en onbezoldigd uit. Voor het dagelijkse bestuur van de vereniging staan ze hun gezag af aan leden van de raad die in geval van dringendheid in eer en geweten individueel kunnen handelen, maar gehouden zijn rekenschap af te leggen aan het college van beheerders bij de volgende vergadering van de beheerraad.

Art. 23: De beheerder kan zich op de vergaderingen van de raad niet laten vertegenwoordigen; hij dient er persoonlijk aanwezig te zijn. De beheerder die zonder geldige reden niet meer deelneemt aan de vergaderingen van de raad, wordt als ontslagnemend beschouwd en zijn ontslag zal bij de volgende ledenvergadering worden voorgelegd.

Art. 24: Ingeval van onbezet mandaat van een beheerder, mag de beheerraad in vervanging voorzien door coöptatie van een effectief lid. Er wordt overgegaan tot de definitieve vervanging tijdens de volgende algemene ledenvergadering.

Art. 25: Elk jaar stelt de beheerraad intern een bureau samen, bestaande uit een voorzitter, twee vice-voorzitters, een secretaris en een schatbewaarder.

- De voorzitter is met name belast met het samenroepen en het voorzitten van de beheerraad.

- De vice-voorzitter heeft de bevoegdheden van de voorzitter, mocht deze belet zijn.

- De secretaris is met name belast om in samenspraak met de voorzitter, de agenda van de vergaderingen op te stellen, de redactie van de processen-verbaal en waakt over het bewaren van documenten en voert de briefwisseling. Hij houdt het ledenregister bij en deponeert bij de griffie van de Rechtbank van eerste Aanleg te Brussel de wijzigingen

- De schatbewaarder is met name belast met het bijhouden van de rekeningen, de belastingaangifte en het beheer van de winkel. Hij kan zich laten bijstaan door een boekhoudkundig expert.

Art. 26: De beheerders mogen in geen geval een mandaat uitoefenen in een burgerlijke, commerciële of andere vereniging zonder winstoogmerk, indien hierdoor tegengestelde belangen ontstaan of kunnen ontstaan.

Art. 27: De beheerraad komt zo vaak samen als het belang van de vereniging dat vereist, maar minstens acht maal per jaar, of op aanzetten van de voorzitter, of op vraag van drie beheerders. De oproeping voor de volgende vergadering wordt bekendgemaakt in het proces-verbaal van de vorige vergadering. De oproeping voor een buitengewone vergadering gebeurt met een brief of elektronisch bericht.

De beslissingen van de beheerraad worden in consensus genomen. In geval van staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter van de vergadering de doorslag.

De beheerraad kan eveneens samengeroepen worden wanneer een vijfde van de leden die de beheerraad vormen, erom vragen.

Elk lid beschikt vóór de vergadering over een dagorde. De beslissingen worden vastgelegd onder de vorm van processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en nadien ingeschreven in een speciaal register. De te maken uittreksels en alle stukken worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Art. 28: De beheerraad heeft het ruimste gezag voor het bestuur en het beheer van de vereniging. Behoudens speciale afwijking die de beheerraad steeds kan toestaan voor bepaalde stukken of diensten of voor de vertegenwoordiging van de vereniging bij openbare of private besturen, met name bij financiële instellingen, zullen de stukken die de vereniging engageren, op geldige wijze zijn ondertekend door de voorzitter of één van de vice-voorzitters en door de secretaris.

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken. Op zijn verantwoordelijkheid kan hij zijn gezag aan een beheerder of zelfs aan een derde delegeren. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of de onderhavige statuten zijn voorbehouden aan de algemene ledenvergadering, worden door de beheerraad uitgeoefend.

Art. 29: Alle gerechtelijke handelingen, zowel in verweer als in aanleg, worden gevoerd of door de beheerraad in naam van de vereniging aanhangig gemaakt, in vervolging en benaarstiging van de voorzitter. De voorzitter of een door de beheerraad afgevaardigde beheerder mogen in rechte optreden.

Art. 30: Tenzij anders bedongen in het proces-verbaal van de beheerraad, mogen de stukken die door de raad op regelmatige wijze werden beslist, geldig ondertekend worden door twee beheerders. De beheerders dienen ten opzichte van derden hun bevoegdheid niet te rechtvaardigen.

Art. 31: De beheerders gaan in hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verbintenis aan en zijn slechts verantwoordelijk voor het uitoefenen van hun mandaat. Ze oefenen hun functie gratis uit.

6. Bijdrage

Art. 32: Alle leden zijn verplicht tot bijdrage. Het jaarlijkse bedrag is maximaal 50,00 euro geindexeerd. Het lopende bedrag wordt berekend om uitsluitend de kosten te dekken van de werking van de vereniging, om haar verplichtingen na te komen en de bediening van het trimestrieel bulletin te verkeren. De weduwen van overleden leden genieten een verminderde bijdrage. Het bedrag van de bijdrage van leden met verblijfplaats in het buitenland houdt rekening met de portokosten voor verzending van het trimestrieel bulletin.

De beheerraad heeft het gezag om het bedrag van de bijdrage te wijzigen teneinde het financiële evenwicht van de vereniging te bewaren, op voorwaarde het maximumbedrag niet te overschrijden dat door de statuten is bepaald. Het wordt op de volgende algemene ledenvergadering gerechtvaardigd.

De bijdrage is elk jaar betaalbaar vóór 31 maart of voor een nieuw lid, in de maand van zijn toetreding. Vanaf oktober is de bijdrage van een nieuw lid geldig voor het volgende boekjaar.

7. Reglement van inwendige orde

Art. 33: De leden van de vereniging dienen zich tevens te schikken naar het reglement van inwendige orde dat door de beheerraad werd opgesteld.

8. Ereperk der vliegeniers op de begraafplaats van Brussel

Art.34. Met de bezorgdheid om het werk voort te zetten, heeft de laatste overlevende van het uitvoerend comité dat het ereperk opgericht had voor de vliegeniers die roemrijk waren gesneuveld tijdens de oorlog 1940-1945 en begraven op het kerkhof van Brussel, zijn bevoegdheden overgedragen aan de voorzitter in functie van de VZW de "Vieilles Tiges" van de Belgische luchtvaart. Naast genoemde voorzitter omvat het comité de voorzitter van de Federatie van Oudgedienden van de Royal Air Force en van de South African Air Force, en de secretaris van de VZW de "Vieilles Tiges" van de Belgische luchtvaart. Het comité waakt tevens over het behoud van sites en monumenten die zijn opgericht voor de glorie van de luchtvaart en ter herinnering aan de vliegeniers. De fondsen die dit comité zou kunnen inzamelen zijn uitsluitend voorbehouden voor prestaties die binnen zijn activiteiten vallen ; ze kunnen helemaal niet dienen voor betaling van diensten en of onderhoudswerken die vallen onder de Federale Staat, de Gewesten, de Provincies of de Gemeenten en die als doel het onderhoud van die sites en monumenten hebben.

9. Verscheidene schikkingen

Art. 35: Het boekjaar begint de eerste januari om te eindigen op eenendertig december. De ontvangsten- en uitgavenrekeningen van het afgelopen boekjaar worden afgesloten en het budget voor het volgende boekjaar wordt opgemaakt door de beheerraad om aan de algemene ledenvergadering te worden voorgelegd.

Art. 36: De algemene ledenvergadering stelt twee rekeningencommissarissen en twee vervangende rekeningencommissarissen aan die geen deel mogen uitmaken van de beheerraad. Zij worden benoemd voor de duur van één jaar en zijn herkiesbaar; ze oefenen hun mandaat gratis uit.

De rekeningencommissarissen zijn belast met het toezicht en de controle van de boekhouding. Zij mogen kennis nemen van de rekeningen zonder verplaatsing van alle boekhoudkundige stukken. Zij ontvangen de rekeningen in mededeling via de schatbewaarder, één maand voor de algemene ledenvergadering aan wie ze verslag uitbrengen. Zij kunnen door de algemene leden vergadering worden herroepen ingeval van tekortkoming aan hun verplichtingen. Ze worden dan vervangen door de vervangende rekeningencommmisssarissen.

Art. 37: De statuten kunnen slechts worden gewijzigd volgens de procedure voorzien in artikel 8 van de organieke wet op de verenigingen zonder winstoogmerk van 27 juni 1921.

Art. 38: Een ledenregister wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging bijgehouden. De beslissingen over toetreding, ontslag of uitsluiting van leden worden er te boek gesteld binnen de acht dagen na kennisname van de feiten door de beheerraad. Het kan, net als alle boekhoudkundige documenten, door alle leden op de maatschappelijke zetel worden geraadpleegd.

Art. 39: Ingeval van ontbinding duidt de algemene ledenvergadering één of meerdere commissarissen aan, belast met de liquidatie van de bezittingen van de vereniging. Na liquidatie van het passief wijst ze het actief toe aan een of meerdere liefdadigheidswerken van de luchtvaart.

Art. 39: Al wat niet uitdrukkelijk is voorzien door de onderhavige statuten, wordt geregeld conform de wet van 27 juni 1921, vervolledigd door de wet van 2 mei 2002 over de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Gedaan te Brussel, 18 april 2006

Robert FEUILLEN
Secretaris generaal

Jean KAMERS
Voorzitter